Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Prva stran Študijska literatura Raziskovalni vodič Knjižnični red Cenik Knjižnično gradivo Zbirka anatomija Storitve Založniška dejavnost Nakup knjig

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Mariboru


Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Medicinske fakultete Univerze v Mariboru št. 012/2022/1


Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov knjižnic Univerze v Mariboru

 

KAKO UPORABLJATI KNJIŽNICO MF UM

Uporabnik se ob vsakem obisku izkaže s člansko ali študentsko izkaznico, ki ni prenosljiva. Izgubo izkaznice prijavi knjižnici, stroške nadomestne izkaznice poravna sam.

Hkrati si lahko uporabnik izposodi največ pet enot gradiva (5 knjig), za katere materialno odgovarja.

Izposojevalni rok je mesec dni, v primeru večjega povpraševanja po gradivu je lahko tudi krajši (7 ali 14 dni).

Izposojeno gradivo uporabnik podaljšuje osebno, po telefonu ali po elektronski pošti največ trikrat (3x). Podaljšanje izvede pred iztekom izposojevalnega roka. Rezerviranega gradiva se ne da podaljšati, prav tako ne gradiva, ki mu je rok izposoje že potekel.

Želene, a trenutno nedostopne knjige, lahko uporabnik rezervira sam preko servisa Moja knjižnica, osebno v knjižnici, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov knjiznica.mf@um.si.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno posojati drugim osebam, čeprav so vpisane v knjižnico.

Uporabnik po prevzemu knjižničnega gradiva opozori knjižničarja na morebitne poškodbe gradiva, sicer ob vrnitvi odgovarja zanje.

Če uporabnik gradivo izgubi, ga nadomesti z novim. Če gradiva ni na tržišču, plača odškodnino zanj.

Pri prekoračitvi izposojevalnega roka uporabnik poravna stroške opomina po veljavnem ceniku.

Knjižnično gradivo si lahko uporabnik izposodi na dom ali v čitalnico. V čitalnici vladata mir in študijsko vzdušje, pred vstopom uporabnik izklopi mobilni telefon.

Čitalniško gradivo se uporablja le v čitalnici. Obsega po nekaj izvodov zelo iskane, praviloma novejše literature (novi učbeniki in učbeniki v enem izvodu, revije, neknjižno gradivo (diskete, CD-ROMi), raziskovalne naloge, doktorske disertacije. Čitalniško gradivo obsega tudi slovarje, leksikone, priročnike, enciklopedije, standarde.

V čitalnici uporabljene knjige uporabnik skrbno pospravi.

Knjižnica opravlja storitve medknjižnične izposoje za delavce MF UM in za ostale slovenske knjižnice.

Pri fotokopiranju gradiva se upoštevajo predpisi o avtorskih pravicah.

Ob koncu študija ali ob izpisu s fakultete uporabnik—študent vrne vse izposojeno gradivo. V knjižnici dobi potrdilo, ki ga odda v Referatu za študentske in študijske zadeve.

Ob večjih kršitvah knjižničnega reda (kraja, namerne poškodbe gradiva) uporabnik poravna nastalo materialno škodo, hkrati pa do poravnave nastalih stroškov izgubi pravico do obiska in uporabe vseh knjižnic Univerze v Mariboru.

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (uirkz.pdf)uirkz.pdf[ ]300 kB