Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


ŠTUDENTSKI SVET MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Študentski svet Medicinske fakultete UM (ŠS MF UM) je predstavniški organ študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki ga sestavljamo predstavniki študentov vseh letnikov. Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov. Delujemo po načelu »Od študentov za študente«.

Študentski svet sestavljajo: po 2 člana vsakega letnika (predsednik letnika in predstavnik), 2 absolventa, 2 podiplomska študenta in predsednik ŠS oz. Prodekan za študentska vprašanja, ki svet vodi (torej največ 15 članov).

Kaj delamo?

 • Zavzemamo se za dobrobit študentov
 • Zastopamo pravice vseh študentov
 • Rešujemo študentsko problematiko
 • Pripravljamo in izvajamo obštudijske aktivnosti
 • Sodelujemo v organih in komisijah na fakulteti
 • Podajamo mnenja v habilitacijskih postopkih
 • Poskrbimo, da je glas študenta vedno in povsod prisoten in slišan
 • Sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti

Kdo smo?

V študijskem letu 2022/23 mnenje študentov zastopamo sledeči študenti:

 1. Enej VIDOVIČ – Prodekan za študentska vprašanja MF UM
 2. Vita KOREN – predsednica 1. letnikov
 3. Julija SELAK – predstavnica 1. letnikov
 4. Leon HOČEVAR – predsednik 2. letnikov
 5. Kim BARUCA – predstavnica 2. letnikov
 6. Alex FORŠTNARIČ – predsednik 3. letnikov
 7. Zala KOTNIK – predstavnica 3. letnikov
 8. Matjaž KORENAK – predsednik 4. letnikov
 9. Katerina TRPKOVSKA – predstavnica 4. letnikov
 10. Anže FEGUŠ – predsednik 5. letnikov
 11. Lana PODLESNIK – predstavnica 5. letnikov
 12. Ana IVANČIČ – predsednica 6. letnikov
 13. Špela KLEP – predstavnica 6. letnikov

Kako delamo?

Študentski svet Medicinske fakultete UM se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko korespondenčnih sej. Vse seje so odprte za javnost, zato vljudno vabljeni, da se udeležite sej Študentskega sveta Medicinske fakultete UM. Vse seje sklicuje in vodi Prodekan za študentska vprašanja.

Na sejah Študentski svet Medicinske fakultete UM:

 • Podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev v habilitacijskem postopku.
 • Obravnava in daje mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.
 • Obravnava aktualno študentsko problematiko in rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom.
 • Obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti. Kontakt – Prodekan za študentska vprašanja

Na sliki je Enej Vidovič, prodekan za študentska vprašanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Enej Vidovič – Prodekan za študentska vprašanja MF UM

E-mail: enej.vidovic@student.um.si, Telefon: 070 736 076

Naloge Prodekana za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic vseh študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta ter sprotno reševanje nastalih težav, povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekana za študentska vprašanja traja 2 leti, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora z ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.