Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:      

Univerza v Mariboru
MEDICINSKA FAKULTETA

Osnovni podatki:
Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 23 45 821
Faks: +386 2 23 45 820

Odgovorna oseba:       Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.
Datum prve objave kataloga:       4. 4. 2007
Datum zadnje spremembe:       5. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:       https://www.mf.um.si/si/
Druge oblike kataloga       Katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu organa.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa in seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

     

Temeljna delovna področja

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

https://mf.um.si/si/65-predstavitev123/o-medicinski-fakulteti-59

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ORGANIGRAM

Medicinska fakulteta je članica Univerze v Mariboru. Organizacijska struktura je dostopna tukaj. Znotraj povezave glej: MEDICINSKA FAKULTETA.

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Sistemizacija vseh organizacijskih enot je dostopna tukaj. Znotraj povezave glej MEDICINSKA FAKULTETA.

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

DEKAN

Kontaktna oseba: Boštjan Križ, mag. posl. ved.       

Tel.: +386 2 23 45 821

SENAT MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel.: +386 2 23 45 877

POSLOVODNI ODBOR MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel.: +386 2 23 45 877

ŠTUDENTSKI SVET MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Enej Vidovič, prodekan za študentska vprašanja 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

DEKAN

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel: +386 2 23 45 877

E-pošta: iztok.takac@um.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

NOTRANJI PREDPISI – Medicinska fakulteta deluje na podlagi aktov:

Statut UM

Ostali interni akti  in akti MF UM

DRŽAVNI PREDPISI – Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru deluje na podlagi naslednjih predpisov:

Zakon o zavodih

Zakon o visokem šolstvu

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih uslužbencih - prvi del

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o splošnem upravnem postopku

Panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov UM.

PREDPISI EU

Povezava na evropski register predpisov.

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, se nahajajo na:

Razpisi in javne objave

Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

Vlade RS http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

Državnega zbora RS http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poslanstvo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Letna poročila Medicinske fakultete UM

Letni načrti Medicinske fakultete UM

Kakovost na Medicinski fakulteti UM

E-Izobraževanje na UM

 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov na Univerzi v Mariboru

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta

Prejemniki Dekanovih nagrad

Prejemniki Dekanovih priznanj

 

2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Evidenca delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; Merila Univerze v Mariboru za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

Evidenca dohodninskih olajšav iz naslova vzdrževanih družinskih članov (VDČ) (pravna podlaga: Zakon o dohodnini; Zakon o davčnem postopku).

Evidenca o jubilantih iz naslova delovnega razmerja (pravna podlaga: Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju; Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji).

Evidenca o potnih nalogih (pravna podlaga: Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino).

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku).

Evidenca zahtevkov, izstavljenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravila obveznega  zdravstvenega zavarovanja (v delu uresničevanja pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela (bolniški stalež) in pravice do nadomestila plače), Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil).

Evidenca potrdil o opravljenem usposabljanju iz varstva pri delu za študentsko delo (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Evidenca seznama zdravniških potrdil o sistematskem pregledu -  študentsko delo (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Evidenca študentskega dela (pravna podlaga: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB; Interno navodilo o postopkih opravljanja občasnih del po podjemnih oz. drugih pogodbah in delo preko študentskega servisa na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru).

Evidenca relacij prevoza na delo in z dela zaposlenih (pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih).

Evidenca o mesečnih časovnicah zaposlenih na projektu (pravna podlaga: Pogodba o zaposlitvi/aneks k pogodbi o zaposlitvi zaposlenega na projektu).

Evidenca zavarovanih študentov (pravna podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Evidenca zapisnikov Komisije za znanstvenoraziskovalno delo.

Evidenca o mladih raziskovalcih (pravna podlaga: Javni razpis, pogodba o sofinanciranju, zakoni, predpisi in normativni akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS).

Evidenca vnesenih objav  za potrebe vodenja bibliografije (pravna podlaga: Zakona o knjižničarstvu).

Evidenca vlog za pridobitev uporabniškega imena (COBISS) (pravna podlaga: osebna privolitev).

Evidenca sodelavcev pri izdajanju gradiv.

Evidenca uporabnikov računalnikov v knjižnici MF UM, ki nimajo digitalne identitete UM.

Evidenca o nabavi knjižničnega gradiva.

Evidenca o zapisnikih Komisije za založniško dejavnost.

Evidenca o zapisnikih sej Senata in Akademskega zbora Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (https://www.mf.um.si/mf/senat/).

Evidenca izdanih potrdil o poravnanih obveznostih do knjižnice.

Evidenca izdanih potrdil o opravljeni recenziji članka za revijo Acta medico-biotehnica.

Evidenca arhiva fotografij (pravna podlaga: Javnost dogodkov).

Evidenca priprave strokovnih poročil/izvedenskih mnenj v okviru Komisije za fakultetna izvedenska mnenja na MF UM.

Evidenca imenik zaposlenih.

Evidenca o izrabi delovnega časa delavcev (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Pravilnik o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcu, Organizacijski akt o delovnem času MF UM).

Evidenca podarjena darila (pravna podlaga: Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Navodilo UM št. N 11/2014-53TR o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril).

Evidenca prejeta darila (pravna podlaga: Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Navodilo UM št. N 11/2014-53TR o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril).

Evidenca podatkov o vodstvu in članih organov (pravna podlaga: Osebna privolitev).

Evidenca prispele/oddane pošte (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uredba o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva).

Evidenca obdarovanje otrok zaposlenih (pravna podlaga: osebna privolitev).

Evidenca inšpekcijskih nadzorov (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, Klasifikacijski načrt za razvrščanje gradiva UM z roki hranjena).

Evidenca napredovanj oz. sprememb pogodb o zaposlitvi (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o skupini sodelavcev Enote Civilne zaščite (CZ) (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč).

Evidenca o osebah zadolženih za nudenje prve pomoči pri delodajalcu na lokacijah MF UM (pravna podlaga: Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).

Evidenca o vrednotenju delovne uspešnosti zaposlenih (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na MF UM (pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na UM št. A1/2012-521-ZL).

Evidenca pogodbenih izvajalcev (pravna podlaga: Obligacijski zakonik, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o visokem šolstvu).

Evidenca pridobljenih habilitacijskih nazivov (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu),

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu),

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Mariboru).

Evidenca sklenjenih pravnih poslov – nepremičnine (pravna podlaga: Pogodba, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o zemljiški knjigi).

Evidenca sodnih postopkov (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih), Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva).

Evidenca o uporabnikih garažnih mest.

Evidenca usposabljanja za varno delo v laboratorijih (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom-UPB).

Evidenca usposobljenih za varstvo pri delu in varstvo pred požari (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom-UPB).

Evidenca izjav o varovanju osebnih podatkov in soglasja za objavo kontaktnih podatkov (pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov,General Data Protection Regulation (GDPR) oz. za Splošna uredba EU o varstvu podatkov).

Evidenca volilni imeniki za volitve organov (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Mariboru).

Evidenca zapisnikov Komisije za etična vprašanja.

Evidenca zapisnikov Komisije za ocenjevanje kakovosti.

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnih o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Pravilnik o prijavah na področju varnosti zdravja pri delu, fakulteta pridobi podatke neposredno od posameznika oziroma iz evidence o zaposlenih delavcih ter pooblaščenega zdravnika).

Evidenca mentorstev in somentorstev pri doktorskih disertacijah (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru).

Evidenca o prošnjah, ki jih obravnava Komisija za mednarodne zadeve (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut UM in pravilniki UM).

Evidenca mednarodnih izmenjav (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, podpisani mednarodni sporazumi).

Evidenca študentov, ki opravljajo klinične vaje/ praktikum v učnih bazah (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, sklenjeni sporazumi z učnimi bazami).

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja na Univerzi v Mariboru

Dodiplomski študij

Podiplomski študij 

Bolonjska deklaracija

Novi akreditirani študijski programi

Študijski koledar

Študentska združenja

Informacije za tuje študente

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Razpis podiplomskega študija v študijskem letu 

Šolnine, vpisnine in drugi stroški

Študentske nastanitve

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (https://www.mf.um.si/) ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v prostorih Univerze v Mariboru oz. Medicinski fakulteti vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Dodiplomski študij

Podiplomski študij »Biomedicinska tehnologija«

Posredovanje podatkov o istovetnosti diplom – gre za posamične konkretne primere v katerih prosilci preverjajo istovetnost diplom, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru. V takšnih primerih gre za občutljive podatke, ki se lahko posredujejo le v kolikor za to obstaja zakonska podlaga oziroma na podlagi privolitve posameznika.

 

5. Ažurnost tega dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren Boštjan Križ (mf@um.si)

                                                                                          Podpis odgovorne osebe

                                                                                          Dekan

                                                                                          Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.