Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


IZDELAVA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Študent v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM dostavi izpolnjen obrazec Izjava o izgubljeni študentski izkaznici ter fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico).

Študentska izkaznica je izdelana v roku dveh do treh tednov. Strošek izdaje duplikata študentske izkaznice se obračuna po opravljeni storitvi, plačilni nalog prejme študent na domači naslov.

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

OBJAVA REZULTATOV

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani AIPS. Do svojih rezultatov študenti dostopate z uporabniškim imenom in geslom za AIPS.

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  • opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.

 

NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik:

Izjemno napredovanje:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku 85. člena Statuta Univerze v Mariboru.

 

ŠTUDENTI BREZ STATUSA ŠTUDENTA – PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV

V kolikor se študent v tekočem študijskem letu ne vpiše, se mu s tem onemogoči dostop do študentskih storitev, ki jih omogoča AIPS.
V primeru, da jih v času pavziranja želite koristiti, je potrebno, da v referat MF dostavite Vlogo za podaljšanje študentskih storitev za študente brez statusa in originalno podpisano izjavo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov študentov brez statusa študenta skladno z GDPR.
Po prejemu prošnje se vam bo veljavnost storitev podaljšala do 15. 10. naslednjega študijskega leta. Podaljšanje študentskih storitev se za študente brez statusa zaračuna skladno z veljavnim cenikom UM, pod postavko Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa.
Študent po oddaji vloge prejme račun na domač naslov.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Priznavanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti poteka v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih UM št. 012-2019-2. Kandidatom se skladno z navedenim pravilnikom lahko priznajo:

  • že pridobljeno znanje in spretnosti, ovrednotene s kreditnimi točkami, iz drugih študijskih programov (iste ravni izobraževanja), ki so jih kandidati pridobili v okviru vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij,
  • znanja in spretnosti, pridobljene z različnimi formalnimi programi in neformalnimi izobraževalnimi aktivnostmi,
  • znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem.
Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki vloži vlogo z ustreznimi prilogami oz. dokazili, naslovljeno na: Komisija za študijske zadeve MF UM, Taborska 8, 2000 Maribor, najkasneje do 20. oktobra tekočega študijskega leta.

Stroške postopka ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti/postopka za priznavanje in uveljavljanje študijskih obveznosti plačajo kandidati na podlagi tarifnega dela Cenika UM.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

MENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Če študent želi menjati izbirni predmet po opravljenem vpisu v višji letnik, odda prošnjo za menjavo izbirnega predmeta osebno v Referat ali pošlje po e-pošti na referat.mf@um.si najkasneje do 20. 9. tekočega koledarskega leta. Kasnejše menjave niso več mogoče.

 

IZBIRA DODATNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Izbira dodatnih predmetov je možna, v kolikor se v danem študijskem letu predmet izvaja. Vlogo za dodatni izbirni predmet je potrebno oddati skladno z datumi za menjavo izbirnih predmetov (glej ustrezni letnik). K prošnji je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z veljavnim cenikom UM.

Prijava na dodatne izbirne predmete poteka v referatu za študentske zadeve ali po elektronski pošti na referat.mf@um.si z oddanim obrazcem Prijavnica za prijavo na izpit – dodatni izbirni predmet. Rok prijave je najkasneje 6 dni pred izpitom, rok odjave pa najkasneje 4 dni pred izpitom.

 

OPRAVLJEN MODUL PBL

Za vsak semester posebej mora študent izpolnjeno in podpisano Potrdilo o opravljenem modulu PBL (potrdilo – za natisniti) s strani izvajalca PBL-ja oddati v tajništvu dekanata ali v Referatu za študentske zadeve MF UM (v času uradnih ur) najmanj 4 dni pred izpitnim rokom. Za vpis ocene, ki se zaključi kot opravljen/neopravljen se je potrebno prijaviti na enega izmed razpisanih izpitnih rokov na AIPS-u. V kolikor študent v določenem roku ne dostavi potrdila o opravljenem modulu PBL in se je na izpit v AIPSu prijavil, se zaključi izpit kot neopravljen.

 

POTRDILO ZA RAZLIČNE PRAKSE

Za namen kandidature na Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini lahko študent s strani MFUM pridobi Potrdilo za različne prakse. Ob tem je potrebno izpolnjeno potrdilo, skupaj s kopijo potrdila o sprejemu na tuji instituciji oddati osebno v Referatu za študentske in študijske zadeve MFUM ali poslati po e-pošti: referat.mf@um.si.

 

DOSTOP DO ŠTUDIJSKE LITERATURE

Študijsko literaturo si lahko izposodite v Knjižnici MFUM, ki se nahaja v pritličju fakultete. Odpiralni čas knjižnice in vse informacije najdete na spletni strani knjižnice MFUM.

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Informacije o tem, kam se lahko študent obrne v primeru, ko nenadno zboli ali se poškoduje in v Mariboru nima izbranega osebnega zdravnika najdete tukaj.

 

POOBLASTILO

V kolikor študent za izvedbo posameznega postopka ne more le-tega opraviti sam, lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku s pooblastilom.

 

VLOGA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študenti dodiplomskih študijskih programov, ki svoj študij zaključijo brez priprave in zagovora diplomskega dela, študijski program zaključijo, ko uspešno opravijo vse s študijskim programom predpisane obveznosti. Postopek oddaje najdete tukaj.

 

IZPIS IZ FAKULTETE

V kolikor se želite izpisati iz fakultete, je potrebno v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM oddati izpolnjeno Izjavo ob izpisu iz fakultete ter Potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih. Z dnem izpisa študentu preneha status študenta na MFUM in s tem vse povezane pravice in ugodnosti.

 

POGOSTA VPRAŠANJA V ČASU ŠTUDIJA (UM)