Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


VLOGA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študentje dodiplomskih študijskih programov, ki svoj študij zaključijo brez priprave in zagovora diplomskega dela, študijski program zaključijo, ko uspešno opravijo vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Študent v tem primeru v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor odda Vlogo za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija. Vlogi se priloži Potrdilo iz Knjižnice MFUM o poravnanih obveznostih in Potrdilo o vrnjenem ključu garderobne omarice, ki ga dobi pri informatorju MFUM.

V kolikor želi študent uveljavljati tudi vpis dodatnih informacij v Prilogo k diplomi, mora izpolniti Vlogo za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem in jo oddati skupaj z vlogo za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija. Vlogi priloži tudi kopije dokazil. Sklep Senata MFUM o tem, kaj se upošteva kot študentove dodatne dosežke v okviru študija najdete tukaj (sklep velja od 1.10.2015 dalje). Isto potrdilo se lahko uporabi samo enkrat pri vpisu v Prilogo k diplomi, v kolikor gre za opravljanje praktikuma v tujini in obdobje izmenjave ne presega obveznih tednov praktikuma na MF UM (sklep).

Na podlagi predhodnega sistemskega obvestila iz elektronske evidence referat za študentske zadeve študentu omogoči v AIPS-u še izpolnitev Ankete o zadovoljstvu s študijem. Ko študent izpolni anketo, se vloga ali obvestilo iz elektronske evidence o vseh opravljenih obveznostih študenta posreduje dekanu članice. Dekan članice v roku 5 delovnih dni od prejema vloge oz. obvestila iz referata izda sklep o uspešno zaključenem dodiplomskem študiju, ki je osnova za izdajo potrdila o diplomiranju.

Potrdilo o diplomiranju nadomešča diplomo do podelitve diplom. Navodila Zdravniške zbornice glede pripravništva.

 

ZVIŠEVANJE OCENE PRI IZPITIH PO OPRAVLJENEM ZADNJEM IZPITU OZ. ZVIŠEVANJE OCENE ZADNJEGA IZPITA

27. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG v zvezi z višanjem ocene pri posamezni učni enoti določa, da ima študent pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti.

Kot zaključek študija je pri študijskih programih, ki se zaključijo z diplomskim delom, mišljeno diplomsko delo, medtem ko je pri dodiplomskih študijskih programih, ki se zaključijo brez zaključnega dela, študij zaključen z zadnjo opravljeno obveznostjo (izpitom).

Študent tako ne more višati ocene pri zadnji učni enoti (izpitu), kar je primerljivo s tem, da ne more višati ocene pri diplomi, lahko pa poda ugovor zoper oceno, doseženo pri zadnji učni enoti (izpitu), vendar v tem primeru takoj oz. najkasneje pred iztekom roka, ki je določen za preverjanje podatkov o zaključku študija v uradnih evidencah.

Navedeno velja tudi v primeru, ko študent želi višati oceno pri učni enoti, ki jo je že opravil pred zadnjo opravljeno obveznostjo, če zadnjo obveznost opravi preden je razpisan izpitni termin učne enote pri kateri študent želi višati oceno.

Pravice študentov morajo biti enake, ne glede na to ali zaključujejo študij z diplomo ali z zadnjo opravljeno obveznostjo (izpit).

Navedeno velja tudi v primeru, če se je študent prijavil na višanje ocene preden je opravil zadnjo obveznost, če je izpitni rok za višanje po roku opravljene zadnje obveznosti. Študent tako ne more višati ocene pri oz. po opravljeni zadnji učni enoti (izpitu), kar je primerljivo s tem, da ne more višati ocene pri oz. po diplomi.

 

ODPOVED STATUSA PO DIPLOMIRANJU

V kolikor ima študent v letu, v katerem diplomira, aktivni status študenta, mu po diplomiranju na enovitem magistrskem študijskem programu Splošna medicina status študenta ostane do 30. 9. tekočega študijskega leta, skladno s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17).

Študent se lahko statusu po diplomiranju kadarkoli odpove, z oddajo prošnje za odpoved statusa na MF UM v referatu za študentske zadeve.