Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE ZA OCENO

Doktorski študent mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena njegova tema doktorske disertacije, v referatu MFUM oddati izdelano doktorsko disertacijo skupaj s poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli in podpisano izjavo mentorja (in somentorja) o ustreznosti doktorske disertacije in ustreznosti objav izsledkov iz doktorske disertacije.

Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.

Kandidat pripravi doktorsko disertacijo skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM vključno s spremembami in dopolnitvami. Oblika doktorske disertacije je predpisana in določena v Prilogi 5 navedenega pravilnika, ob tem je potrebno upoštevati splošna navodila celostne grafične podobe UM. Pred oddajo tiskane verzije predloga doktorske disertacije kandidat le-to posreduje v tehnični pregled v referat (po e-pošti na jasmina.bedrac@um.si).

Predloga za pripravo doktorske naloge

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del na UM

POMEMBNO! Ko je zaključno delo pripravljeno in potrjeno s tehničnega vidika s strani referata, ga kandidat odda v digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM), kjer se med drugim preveri tudi podobnost zaključnega dela z drugimi deli. Kandidat mora poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli dostaviti v referat skupaj z oddajo predloga doktorske disertacije. Navodila o pripravi in oddaji elektronskih zaključnih del ter o preverjanju podobnosti zaključnega dela z drugimi deli Kandidat predloži izdelan predlog doktorske disertacije v Referatu za študijske zadeve (praviloma v 4 mehko vezanih izvodih, v kolikor ima kandidat somentorja v 5 izvodih). V predlogu doktorske disertacije na koncu naloge kandidat doda tudi Prilogo 4 – izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije doktorskega študenta. Obvezna priloga pri oddaji je tudi Izjava mentorja/somentorja o ustreznosti doktorske disertacije Priloga 6 – mentor, Priloga 6 – somentor.

V kolikor je v postopku ocene doktorske disertacije ugotovljeno, da je potrebno doktorsko disertacijo dopolniti oziroma popraviti, je potrebno novo verzijo ponovno naložiti v DKUM in izvesti preverjanje podobnosti z drugimi deli ter priložiti novo poročilo. Prav tako je potrebno priložiti nove verzije doktorske disertacije ter Izjavo mentorja/somentorja o ustreznosti dopolnitve doktorske disertacije.

 

ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE PO PROMOCIJI

Doktorand je dolžan najkasneje v roku 14 dni po uspešnem zagovoru v referat MFUM oddati 5 trdo vezanih izvodov doktorske disertacije ter elektronsko obliko doktorske disertacije za objavo v DKUM.

Doktorand hkrati odda tudi izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije in izjavo o objavi osebnih podatkov (priloga 4). Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije se veže v tiskani izvod doktorske disertacije.