Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Tutorski način poučevanja izvira iz angleškega šolstva, od koder se je praksa razširila po svetu in ima danes za seboj že dolgoletno tradicijo. Izhaja iz spoznanja, da so učne in druge veščine, ki jih tutorji pridobivajo nujne za kvalitetno delo zdravnikov prihodnosti. Danes tutorstvo dobiva nove oblike, tako organizacije kot vsebine, ki odražajo raznovrstne potrebe in vizije institucij, ki ga izvajajo.

V svojih petih letih delovanja je študentsko tutorstvo (ang. peer teaching) na MF UM postalo za generacije študentov medicine nenadomestljiv vir znanja, izkušenj in podpore. Odgovor na vprašanje umestitve tutorstva v obstoječe okvire medicinskega izobraževanja na naši inštituciji se je skozi leta spreminjal. Začetni koncept je temeljil predvsem na uvajalnem tutorstvu, zagotavljanju standardov znanja in prehodnosti predvsem v nižjih letnikih ter poudarjanju vloge študentov pri sooblikovanju pouka medicine.

Razvoj nas je pripeljal do današnjega stanja, ko je namen tutorstva zagotavljati celovito in na študenta osredotočeno izobraževanje, ki zagotavlja razvoj posameznikovega potenciala na akademskem, obštudijskem in osebnostnem področju. Tako danes obsega splošno tutorstvo v 1. in 2. letniku, klinično tutorstvo v vseh letnikih ter izstopno tutorstvo v obliki kariernega seminarja za študente višjih letnikov. Ves čas delovanja teče tudi aktivna evalvacija, ki utemeljuje sistem tutorstva kot dokazano učinkovit ter omogoča študentom tudi raziskovalno delo na tem področju (www.ameestudents.org/archives/1097).

 


Zraven zagona učiteljskega tutorstva se bomo v prihodnosti usmerjali na intenzivnejše horizontalno in vertikalno povezovanje znanj. Izhajamo iz prepričanja, da mora naš diplomant razvijati interdisciplinarno znanje medicine, saj se bo razvoj medicine v prihodnosti vršil ravno na teh trenutno še slabo definiranih presečiščih posameznih disciplin. Ob povečanem pritisku na delovna mesta v zdravstvu, ki nastajajo z liberalizacijo trga dela EU, bo tutorstvo študentu pomagalo povezati svoje dejavnosti na vseh področjih v vrhunsko in široko razumevanje medicine v vseh njenih kontekstih.