Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Pogoji za vpis in merila za izbiro, ki veljajo ob omejitvi vpisa.

V enovit magistrski študijski program Splošna medicina se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil maturo,
  2. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo imeti raven znanja slovenskega jezika na nivoju C2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet Slovenskega jezika na maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval, potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2 oziroma druga enakovredna listina.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri maturi 35 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk
- uspeh pri posameznih predmetih mature: matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija) 45 % točk

 

kandidati iz točke b) pa glede na:

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu 35 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk
- uspeh iz matematika ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega od naravoslovnih predmetov (biologija, fizika ali kemija) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval 45 % točk

 

Število vpisnih mest za redni študij 2024/25: 106