Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


RAZPIS ZA VPIS 2023/2024

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih se nahajajo v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, ki je objavljen na http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani ter na https://moja.um.si/novice/Strani/Razpis-za-vpis-v-dodiplomske-in-enovite-magistrske-%C5%A1tudijske-programe-2023-24.aspx.

Prvi prijavni rok traja od 17. februarja do 20. marca 2023.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Dodatne informacije so na objavljene na https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/postopek-vpisa.aspx.

 

NAVODILA ZA VPIS V 1. LETNIK

Skladno z Rokovnikom za vpis bo vpis sprejetih kandidatov v prvem roku potekal v času od 24.7. do 17.8. 2023. Fakulteta bo sprejete kandidate pisno obvestila o točnem datumu vpisa.

OPOZORILO! Če se vpisa ne udeležite, se upošteva, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se lahko kot prosto vpisno mesto razpiše v drugem prijavnem roku.

Pomoč pri izpolnjevanju vpisne dokumentacije:

 

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je izpolnil s študijskim programom določene obveznosti. Navodila za redni vpis v višji letnik najdete tukaj.

 

NAVODILA ZA IZJEMNI IN PONOVNI VPIS

Izjemni vpis

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve MFUM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Ponovni vpis

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.

Skladno s Statutom UM – UPB 13 ter Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM se postopek za izjemni vpis v višji letnik in ponovni vpis ter podaljšanje ABS začne na pisno prošnjo študenta. Prošnja mora biti oddana na obrazcu »Prošnja za KŠZ«. Prošnji je potrebno obvezno priložiti tudi dokumentacijo, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer ter potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe.

Med ponavljanjem študent opravlja samo manjkajoče obveznosti, ki jih ni opravil v tekočem letniku, razen v primeru večje spremembe študijskega programa. V tem primeru se študentu ob ponovnem vpisu določijo nove obveznosti tekočega letnika (lahko tudi za nazaj), skladno z veljavnim učnim načrtom generacije, s katero bo diplomiral.

Navodila za izjemni ali ponovni vpis – za študijsko leto 2023/24.

 

VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje.

V primeru večjih sprememb študijskega programa, mora študent že v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje. Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda vlogo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), pred pričetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

Rok za oddajo vloge na KŠZ MF UM za študijsko leto 2023/24 je 22. 8. 2023 oziroma 14. 9. 2023. K vlogi je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe, skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Že opravljeni izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti.

V primeru, ko študent ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vpis v višji letnik, lahko na podlagi upravičenih razlogov, na Komisijo za študijske zadeve, odda vlogo za izjemni vpis v višji letnik, skladno z navodili v razdelku »Navodila za izjemni in ponovni vpis«.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila na tej povezavi, v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.

 

CEPILNI STATUS

Ob vpisu je potrebno priložiti potrdilo o opravljenem cepljenju (navodila, potrdilo).