Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


AIPS

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

POSTOPEK PRIJAVE/ODJAVE NA IZPITNE ROKE

  • Študent se prijavi na izpit najmanj 6 dni pred izpitnim rokom.
  • Prijava na izpit je elektronska (AIPS), tudi za izpite ki jih je potrebno plačati.
  • Pristopi k izpitom, ki so plačljivi (4 in nadaljnje opravljanje, komisijski izpiti, izpiti za osebe brez statusa) se obračunajo skladno s cenikom UM za tekoče študijsko leto.
  • Račun za plačilo pristopa k izpitu se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
  • Odjava od izpita je najkasneje 4 dni pred izpitnim rokom. V primeru pravočasne elektronske odjave se račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, ..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

 

TERMINI IN PRIJAVA NA KOLOKVIJE SESTAVLJENIH PREDMETOV

Prijava na posamezne kolokvije pri sestavljenih predmetih Uvod v medicino in Vplivi okolja in zdravje ter Uvod v dentalno medicino, Klinična medicina 1 in Klinična medicina 2 (za program Dentalna medicina) poteka elektronsko preko sledeče povezave.

Rok prijave na kolokvij je enak kot za prijavo na izpit, t. j. najkasneje 6 dni pred kolokvijem.

Rok odjave od kolokvija je najkasneje 4 dni pred kolokvijem.

Prijava in odjava potekata SAMO elektronsko, preko omenjene povezave.

V primeru zviševanja posameznega kolokvija je potrebno oddati ročno prijavnico, skladno z zgoraj navedenimi roki za prijavo/odjavo. Prijavnico je potrebno oddati v Referatu za študentske in študijske zadeve MF UM (ali preko elektronske pošte na referat.mf@um.si) najkasneje 6 dni pred datumom opravljanja kolokvija – po pošti ali osebno v referatu v času uradnih ur.

Po opravljenih VSEH kolokvijih se je potrebno preko aplikacije AIPS prijaviti na razpisani rok krovnega predmeta (Uvod v medicino, Vplivi okolja in zdravje, Uvod v dentalno medicino, Klinična medicina 1, Klinična medicina 2) za vpis skupne ocene.

Rezultati kolokvijev bodo objavljeni na e-oglasni deski MFUM.

Vljudno prosimo za upoštevanje navedenega.

 

OPRAVLJANJE IZPITOV VIŠJEGA LETNIKA

Študent lahko opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravi vse obveznosti tekočega letnika (60 ECTS kreditnih točk) ob predhodnem soglasju nosilca učne enote, če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela. Študent v Referatu za študijske zadeve pridobi potrdilo, da ima opravljene dosedanje obveznosti. Potrdilo dostavi nosilcu predmeta, ki lahko na podlagi navedenega potrdila podpiše soglasje za pristop k obveznostim višjega letnika. Podpisano soglasje pred začetkom semestra, v katerem se predmet višjega letnika izvaja, dostavi v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM, kjer se jim določi posamezna obveznost v AIPS-u.

 

ZVIŠEVANJE OCENE

Skladno s 27. čl. Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM (UPB1) ima študent pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Študenti se za višanje ocene prijavijo s Prijavnico za višanje ocene, ki jo oddajo v Referatu za študentske in študijske zadeve MFUM najkasneje 6 dni pred datumom izpitnega roka. Rok odjave od izpita je najkasneje 4 dni pred izpitom. Odjava od izpita je v tem primeru možna preko AIPS sistema.

 

OPRAVLJANJE ZADNJEGA IZPITA

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija opravljati izven razpisanega roka. V tem primeru študent v referatu pridobi potrdilo o zadnjem izpitu, na podlagi katerega se z nosilcem predmeta dogovori o opravljanju izpita. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.

 

ZVIŠEVANJE OCENE PRI IZPITIH PO OPRAVLJENEM ZADNJEM IZPITU OZ. ZVIŠEVANJE OCENE ZADNJEGA IZPITA

27. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG v zvezi z višanjem ocene pri posamezni učni enoti določa, da ima študent pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti.

Kot zaključek študija je pri študijskih programih, ki se zaključijo z diplomskim delom, mišljeno diplomsko delo, medtem ko je pri dodiplomskih študijskih programih, ki se zaključijo brez zaključnega dela, študij zaključen z zadnjo opravljeno obveznostjo (izpitom).

Študent tako ne more višati ocene pri zadnji učni enoti (izpitu), kar je primerljivo s tem, da ne more višati ocene pri diplomi, lahko pa poda ugovor zoper oceno, doseženo pri zadnji učni enoti (izpitu), vendar v tem primeru takoj oz. najkasneje pred iztekom roka, ki je določen za preverjanje podatkov o zaključku študija v uradnih evidencah.

Navedeno velja tudi v primeru, ko študent želi višati oceno pri učni enoti, ki jo je že opravil pred zadnjo opravljeno obveznostjo, če zadnjo obveznost opravi preden je razpisan izpitni termin učne enote pri kateri študent želi višati oceno.

Pravice študentov morajo biti enake, ne glede na to ali zaključujejo študij z diplomo ali z zadnjo opravljeno obveznostjo (izpit).

Navedeno velja tudi v primeru, če se je študent prijavil na višanje ocene preden je opravil zadnjo obveznost, če je izpitni rok za višanje po roku opravljene zadnje obveznosti. Študent tako ne more višati ocene pri oz. po opravljeni zadnji učni enoti (izpitu), kar je primerljivo s tem, da ne more višati ocene pri oz. po diplomi.

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (DatumiDM.pdf)DatumiDM.pdf[ ]152 kB
Download this file (DatumiSM.pdf)DatumiSM.pdf[ ]156 kB
Download this file (Soglasje za opravljanje izpitov visjega letnika.docx)Soglasje za opravljanje izpitov visjega letnika.docx[ ]26 kB
Download this file (visanje.doc)visanje.doc[ ]44 kB
Download this file (visanje.pdf)visanje.pdf[ ]46 kB