Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


PRIJAVA TEME

Kandidat lahko odda prijavo teme, ko ima opravljene VSE obveznosti prvega in drugega letnika. Ko kandidat odda prijavo teme, se s tem zaključi obveznost IRD 3 in 4, zato je potrebno ob oddaji prijave teme priložiti podpisan obrazec Izjava IRD 3 in 4 (angl.), ki jo podpiše potencialni mentor. V primeru, da ima kandidat tudi somentorja, mora tudi somentor podpisati navedeno izjavo.

Vpis v tretji letnik mora biti zaključen do 30. 9. tekočega leta, zato je potrebno oddati prijavo teme PRAVOČASNO – priporočamo do 15. 9. tekočega leta. Kandidat prijavi temo doktorske dispozicije skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru vključno s spremembami in dopolnitvami (angl.).

 

Dokumentacija, potrebna za oddajo prijave teme:

Vljudno prosimo, da obrazce izpolnjujete elektronsko, natisnjene in podpisane, skupaj dispozicijo doktorske disertacije oddate oz. pošljete na naslov: Medicinska fakulteta UM, Referat - za podiplomski študij, Taborska 8, 2000 Maribor. Oddati je potrebno en tiskan izvod in vso dokumentacijo v pdf obliki posredovati tudi po e-pošti na naslov jasmina.bedrac@um.si.

 

Kdo je lahko mentor/somentor?

Mentor/somentor je lahko:

  • posameznik, ki ima veljaven naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca;
  • je znanstveno aktiven, kar izkazuje z ustrezno znanstveno bibliografijo v zadnjih petih letih, in sicer na ožjem področju teme dr. disertacije;
  • lahko doktorskemu študentu zagotovi raziskovalne kapacitete;
  • je zaposlen ali v pogodbenem razmerju na UM;
  • istočasno še ni potrjen mentor 5 študentom za pridobitev doktorata znanosti.

V posebej utemeljenih primerih je lahko mentor tudi priznani raziskovalec z druge institucije, pri čemer mora izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno področje.

Somentorstvo je možno, kadar gre za interdisciplinarno temo, v primeru prvega mentorstva, kadar je mentor z druge institucije ali v drugih utemeljenih primerih. Za somentorje veljajo enaki pogoji kot za mentorje, razen pogojev 4. in 5. zgoraj navedenih alinej.

 

Kaj mora zajemati dispozicija doktorske disertacije:

Dispozicija doktorske disertacije poleg predloga naslova teme doktorske disertacije zajema:

1. Opredelitev problema. V opredelitvi problema se navede kratek, splošno razumljiv uvod v področje znanstvenoraziskovalnega dela, trenutno stanje znanja oz. raziskav (t.i. state-of-the-art) na znanstvenoraziskovalnem področju, neposredno povezanim s predlagano temo (obvezno s sklici na vso relevantno znanstvenoraziskovalno literaturo).

2. Cilji doktorske disertacije.
2.1. Teza doktorske disertacije.
2.2. Pričakovani izvirni znanstveni prispevki.

3. Predpostavke in morebitne omejitve.

4. Predvidene metode raziskovanja.

5. Predvidena poglavja in podpoglavja. Pod ali nad navedeno strukturo naj bo zapisano, katera poglavja (podpoglavja) bodo podala nova znanstvenoraziskovalna dognanja kandidata.

6. Osnovno literaturo. V prejšnjih poglavjih dispozicije se je treba sklicevati na vse tukaj navedene vire.

7. Analizo izvirnosti teme. Priporočila za analizo virov in utemeljitev izvirnosti doktorske disertacije (slov., angl.)
7.1. Utemeljitev izvirnosti teme.
7.2. Informacija o opravljenih poizvedbah
(v bazah doktorskih disertacij, bazah patentov ter ustreznih primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav). Poizvedbe v bazi WoS so obvezne. Točka 7 se oblikuje še dodatno v novem dokumentu, z naslovom. Pri pripravi vloge (poizvedb) lahko kandidat glede bibliografije sodeluje s knjižnico (bibliotekarjem).

 

Dodatna priporočila za pripravo prijave teme

  • Naslov doktorske disertacije naj natančno odraža dejansko vsebino dela, naj bo čim krajši, brez okrajšav ter terminološko in pravopisno ustrezen.
  • Predvsem 1., 2., 3. in 4. točka dispozicije naj bodo zapisane strnjeno, kratko in jedrnato.
  • Iz dispozicije mora izhajati odgovor na vprašanje, ali predložena tema in vprašanja, ki jih študent namerava obravnavati v disertaciji, dajejo študentu dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstvenoraziskovalnega področja na svetovnem nivoju.
  • Dispozicija doktorske disertacije mora biti zapisana jezikovno in pravopisno pravilno.
  • Obseg dispozicije je največ 20 strani od 1. do vključno 4. poglavja pri velikosti pisave 11 pt, enojnem razmiku vrstic in robovih 2,5 cm na vseh straneh, vključujoč morebitne grafe in slike. Vloge za potrditev teme doktorske disertacije, ki bodo vključevale dispozicije, potrjene na senatih članic, v katerih ne bodo upoštevana ta navodila, bodo vrnjene kandidatom v dopolnitev.

 

DOPOLNITEV PRIJAVE TEME

V kolikor je kandidat pisno pozvan k dopolnitvi prijave teme, mora čistopis dopolnjene dispozicije in verzijo z vidnimi popravki oddati v navedenem roku v elektronski obliki na e-naslov jasmina.bedrac@um.si (pri popravkih je potrebno obvezno uporabiti funkcijo »sledi spremembam«).

Podatki v analizi o izvirnosti teme (poizvedbe) ob pričetku postopka potrditve teme ne smejo biti starejši od 6 mesecev, zato je potrebno pred oddajo dopolnitve preveriti, če je smiselno hkrati osvežiti tudi poizvedbe. Pri poizvedbah mora biti navedeno, kdaj in kje so bile opravljene oz. ali jih je opravil kandidat sam. V primeru, da kandidat opravi nove poizvedbe in jih vključi v dopolnjeno dispozicijo, je potrebno poslati v elektronski obliki tudi nov dokument »Poizvedbe«.

Ob dopolnitvi teme mora kandidat oddati tudi soglasje mentorja/somentorja k dopolnjeni prijavi teme (slov., angl.).

V kolikor pride do sprememb v naslovu prijavljene teme, je hkrati z dopolnitvami potrebno oddati tudi nove obrazce za mentorja, somentorja (poglavje PRIJAVA TEME).

 

POTRDITEV TEME IN MENTORJA/SOMENTORJA

Kandidatu je s sklepom Senata Univerze v Mariboru potrjena tema in mentor/somentor ter določen rok oddaje doktorske disertacije. V kolikor kandidat ne predloži doktorske disertacije v roku, določene s sklepom o potrditvi teme in pred iztekom roka ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme.