Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Vlogo za pridobitev posebnega statusa za študente invalide oz. Vlogo za pridobitev posebnega statusa za ostale kategorije vloži študent praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto za tekoče študijsko leto, in sicer v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. Študent k vlogi za pridobitev posebnega statusa priloži ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste poseben status prosi. Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 20. 10. 2014 dokazila, ki jih prilaga študent k vlogi, ne smejo biti starejša od enega leta. Vlogi je prav tako potrebno priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, ki jih študent plača skladno z navodili o plačilu.