Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


IZDELAVA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Študent v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM dostavi izpolnjen obrazec Izjava o izgubljeni študentski izkaznici ter fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico).

Študentska izkaznica je izdelana v roku dveh do treh tednov, o čemer je študent obveščen po e-oglasni deski MFUM. Strošek izdaje duplikata študentske izkaznice se obračuna po opravljeni storitvi, plačilni nalog prejme študent na domači naslov.

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

OBJAVA REZULTATOV

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani AIPS. Do svojih rezultatov študenti dostopate z uporabniškim imenom in geslom za AIPS.

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

 

NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.

Izjemno napredovanje:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku tega člena.

 

VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje. V primeru večjih sprememb študijskega programa*, mora študent v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje. Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda vlogo na Komisijo za študijske zadeve MF UM (KŠZ MF UM), pred začetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Že opravljeni izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.

*Študijski program Biomedicinska tehnologija je bil spremenjen z vpisno generacijo v štud. letu 2019/2020.

 

ZAKLJUČEVANJE DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PO PRETEKU DVEH LET PO ZAKLJUČENEM ZADNJEM LETNIKU ŠTUDIJA

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa*, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

Na prošnjo študenta bo Komisija za študijske zadeve MF UM (KŠZ MF UM) pregledala morebitne spremembe študijskega programa, in če iz sprememb izhaja, da bi moral študent opraviti še kakšne študijske obveznosti, mu skladno s 122. členom Statuta Univerze v Mariboru določi dodatne študijske obveznosti. Študent mora oddati tudi novo prijavo teme doktorske disertacije. Postopek prijave nove teme doktorske disertacije teče po Pravilniku o doktorskem študiju na UM št. 012/2018/1, s spremembami in dopolnitvami.

Izvedba dodatnih obveznosti – izvedba predmeta z izpitom, se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

Navedeno določilo na doktorskem študiju ne velja v času veljavnosti teme doktorske disertacije.

*Študijski program Biomedicinska tehnologija je bil spremenjen z vpisno generacijo v štud. letu 2019/2020.

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

Skladno s 30. členom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št: 012/2018/1 (s spremembami in dopolnitvami) mora študent najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena tema doktorske disertacije, v pristojni referat članice oddati izdelano doktorsko disertacijo. Senat članice lahko doktorskemu študentu (iz opravičljivih razlogov) enkrat podaljša rok za oddajo doktorske disertacije, in sicer za največ eno leto, razen če je imel v času veljavnosti teme podaljšanje ali mirovanje statusa študenta zaradi materinstva ali bolezni, ki je neprekinjeno trajala najmanj tri mesece. V tem primeru se lahko rok za oddajo dodatno podaljša še za čas mirovanja statusa. Študent mora pred potekom roka na senat članice nasloviti prošnjo za podaljšanje roka.

Če doktorski študent ne predloži doktorske disertacije v roku, določenem v sklepu o potrditvi teme, in pred iztekom roka ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme. Doktorskemu študentu se izda sklep o zaustavitvi postopka, isto temo pa je možno odobriti drugemu študentu. Študent, ki želi nadaljevati z izdelavo doktorske disertacije, mora oddati prijavo za novo temo doktorske disertacije.

 

ŠTUDENTI BREZ STATUSA ŠTUDENTA – PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV

V kolikor se študent v tekočem študijskem letu ne vpiše, se mu s tem onemogoči dostop do študentskih storitev, ki jih omogoča AIPS.
V primeru, da jih v času pavziranja želite koristiti, je potrebno, da v referat MF dostavite Vlogo za podaljšanje študentskih storitev za študente brez statusa in originalno podpisano izjavo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov študentov brez statusa študenta skladno z GDPR.
Po prejemu prošnje se vam bo veljavnost storitev podaljšala do 15. 10. naslednjega študijskega leta. Podaljšanje študentskih storitev se za študente brez statusa zaračuna skladno z veljavnim cenikom UM, pod postavko Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa.
Študent po oddaji vloge prejme račun na domač naslov.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Priznavanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti poteka v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih UM št. 012-2019-2. Kandidatom se skladno z navedenim pravilnikom lahko priznajo:

  • že pridobljeno znanje in spretnosti, ovrednotene s kreditnimi točkami, iz drugih študijskih programov (iste ravni izobraževanja), ki so jih kandidati pridobili v okviru vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij,
  • znanja in spretnosti, pridobljene z različnimi formalnimi programi in neformalnimi izobraževalnimi aktivnostmi,
  • znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem.
Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki vloži vlogo z ustreznimi prilogami oz. dokazili, naslovljeno na: Komisija za študijske zadeve MF UM, Taborska 8, 2000 Maribor, najkasneje do 20. oktobra tekočega študijskega leta.

Stroške postopka ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti/postopka za priznavanje in uveljavljanje študijskih obveznosti plačajo kandidati na podlagi tarifnega dela Cenika UM.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

MENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 16. 3. 2015 lahko študent najkasneje do 10. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Prošnja za menjavo izbirnega predmeta se odda v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. Kasnejše menjave niso več mogoče.

K prošnji za menjavo izbirnega predmeta je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

 

DOSTOP DO ŠTUDIJSKE LITERATURE

Študijsko literaturo si lahko izposodite v Knjižnici MFUM, ki se nahaja v pritličju fakultete. Odpiralni čas knjižnice in vse informacije najdete na spletni strani knjižnice MFUM.

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Informacije o tem, kam se lahko študent obrne v primeru, ko nenadno zboli ali se poškoduje in v Mariboru nima izbranega osebnega zdravnika najdete tukaj.

 

POOBLASTILO

V kolikor študent za izvedbo posameznega postopka ne more le-tega opraviti sam, lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku s pooblastilom.

 

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO 2 S SEMINARJEM

Namen Individualnega raziskovalnega dela 2 s seminarjem je v pisni obliki predstaviti vsebino, ki jo bo kandidat obravnaval med svojim raziskovalnim delom. Vsebina seminarja lahko predstavlja pregled področja ali predlog raziskovalne naloge. Pri pripravi seminarja kandidat sodeluje s potencialnim mentorjem/tutorjem, ki mora biti habilitiran visokošolski učitelj s področja obravnave teme. V Tajništvo MF UM, Taborska 8, Maribor je potrebno obrazec Prijava in seminar v pisni obliki oddati najkasneje 10 dni pred predvideno predstavitvijo. Kandidat se predhodno dogovori o točnem terminu s potencialnim mentorjem in moderatorjem, ki oceni seminar. Moderator mora biti prav tako habilitiran visokošolski učitelj s področja teme. Moderator pri oceni seminarja, ki vključuje pisni izdelek in predstavitev, še zlasti skrbno oceni elemente, ki so navedeni v Vprašalniku za ocenjevanje Individualnega raziskovalnega dela 2 s seminarjem.

 

IZPIS IZ FAKULTETE

V kolikor se želite izpisati iz fakultete, je potrebno v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM oddati izpolnjeno Izjavo ob izpisu iz fakultete ter Potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih. Z dnem izpisa študentu preneha status študenta na MFUM in s tem vse povezane pravice in ugodnosti.

 

POGOSTA VPRAŠANJA V ČASU ŠTUDIJA (UM)