Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Področje izobraževanja v medicini je danes že zelo razvito in eksponentno narašča tudi v številu znanstvenih prispevkov. Z izsledki pokrepljeni izobraževalni pristopi se obravnavajo tudi na mednarodnih konferencah, kjer so naši študenti in vodstvo fakultete pridobili že veliko inovativnih idej o razvoju učnih programov v smeri nenehnega izboljševanja kvalitete izobraževanja v medicini in preverjanja kompetenc bodočih zdravnikov. Že več kot 20 mednarodnih prispevkov smo prispevali tudi sami.

MF UM je svoj osnovni model študijskega programa sicer pripravila po vzorih iz tujine (Oulu in Manchester pred letom 2004), leta 2009 je sledila še bolonjska prenova študijskega programa. Kljub temu da se je študijski program MF UM vseh osem let obstoja spreminjal, je smiselno zagotoviti še večjo mero sprotnega prenavljanja, ki ima danes osnovo in podporo v CIM, saj je prav kontinuirana prenova študijskega programa ena izmed najpomembnejših nalog vsake medicinske fakultete.

Uspešen primer razvoja učnega programa smo v zadnjih treh letih izvedli na področju interne medicine. V študijskem letu 2010/2011 smo na MF UM uvedli izbirni predmet Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki v 3. letniku študija. Po dveh letih smo na podlagi rezultatov evalvacije in napredka v znanju študentov določene vsebine prenesli v obvezen predmet Interna medicina s propedevtiko v 3. letniku. Tako so se v študijskem letu 2012/2013 vsi študenti 3. letnika učili kliničnih veščin jemanja anamneze ter usmerjenih kliničnih pregledov s pomočjo simulacij pod vodstvom tutorjev študentov in mentorjev. Pred pričetkom vaj z bolniki so uspešno opravili objektivni strukturiran klinični izpit (Slika 1), ki je prav tako novost na dodiplomskem študiju medicine pri nas. S tem smo zagotovili minimalne standarde znanj in veščin pred delom z bolniki in povečali učno uporabnost vaj na oddelkih, saj so študenti nanje vstopili z dobrim predznanjem. Prav tako smo v študijskem letu 2012/2013 v obvezen predmet Interna medicina - praktično delo uvedli delavnice za študente 6. letnika, na katerih so v laboratoriju kliničnih veščin vadili različne posege pred pričetkom kliničnega usposabljanja.

Druge posodobitve s področja interne medicine so v tem času bile:

 

Naši predlogi za spremembe študijskega programa bodo temeljili na prenosu dobre prakse iz tujine, na samoevalvaciji, refleksiji in raziskovanju.

 

Slika 1: študenti 3. letnika med objektivnim strukturiranim kliničnim izpitom na različnih postajah.