Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O VPISU IN ŠTUDIJU (2017/18)

IZDELAVA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Študent v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM dostavi izpolnjen obrazec Izjava o izgubljeni študentski izkaznici ter fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico).

Študentska izkaznica je izdelana v roku dveh do treh tednov, o čemer je študent obveščen po e-oglasni deski MFUM. Strošek izdaje duplikata študentske izkaznice se obračuna po opravljeni storitvi, plačilni nalog prejme študent na domači naslov.

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

OBJAVA REZULTATOV

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani AIPS. Do svojih rezultatov študenti dostopate z uporabniškim imenom in geslom za AIPS.

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

 

NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.

Izjemno napredovanje:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku tega člena.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO OPRAVLJENIH IZPITOV

Študent lahko zaprosi za priznanje izpitov, ki jih je opravil v predhodnih študijskih programih.

V primeru prošnje za priznanje izpita je potrebno izpolniti obrazec Prošnja za priznanje izpitov in k prošnji obvezno priložiti:

  • originalno potrdilo o opravljenem izpitu (v primeru uveljavljanja priznanja izpitov za več predmetov, lahko eni prošnji priložite original potrdilo, ostalim prošnjam pa kopijo potrdila);
  • potrjen vsebinski program predmeta – učni načrt s podatki o številu ECTS za posamezen predmet;
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

Izpolnjeno prošnjo, podpisano s strani nosilca predmeta in ustrezne priloge pošljete na naslov: Medicinska fakulteta UM, Komisija za študijske zadeve, Taborska ulica 8, 2000 Maribor ali jo oddate osebno v tajništvu dekanata MF UM.

Prošnje za priznanje izpitov se na Komisijo za študijske zadeve MFUM oddajo najkasneje do 20. oktobra tekočega študijskega leta.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

MENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 16. 3. 2015 lahko študent (od 1. do 5. letnika) najkasneje do 10. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Študenti 6. letnika lahko skladno s sklepom Senata MFUM z dne 23. 9. 2014 izbirni predmet menjajo najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta.

Prošnja za menjavo izbirnega predmeta se odda v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. Kasnejše menjave niso več mogoče.

K prošnji za menjavo izbirnega predmeta je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

 

IZBIRA DODATNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Izbira dodatnih izbirnih predmetov je možna, v kolikor se v danem študijskem letu izbirni predmet izvaja. Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 20. 4. 2015 je potrebno Vlogo za dodatni izbirni predmet oddati najkasneje do 10. 10. tekočega študijskega leta. Vloga se odda v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. K prošnji je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

Dodatni izbirni predmet se skladno s sklepom Senata MFUM z dne 23. 9. 2014 vpiše v Prilogo k diplomi (na podlagi ustrezno izpolnjenega obrazca Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem ob oddaji vloge za zaključek študija) in se ne upošteva pri skupnem izračunu povprečne ocene.

Prijava na dodatne izbirne predmete poteka v referatu za študentske zadeve ali po elektronski pošti na referat.mf@um.si z oddanim obrazcem Prijavnica za prijavo na izpit – dodatni izbirni predmet. Rok prijave je najkasneje 8 dni pred izpitom, rok odjave pa najkasneje 4 dni pred izpitom.

 

OPRAVLJEN MODUL PBL

Za vsak semester posebej mora študent izpolnjeno in podpisano Potrdilo o opravljenem modulu PBL s strani izvajalca PBL-ja oddati v tajništvu dekanata ali v Referatu za študentske zadeve MF UM (v času uradnih ur) najmanj 4 dni pred izpitnim rokom. Za vpis ocene, ki se zaključi kot opravljen/neopravljen se je potrebno prijaviti na enega izmed razpisanih izpitnih rokov na AIPS-u. V kolikor študent v določenem roku ne dostavi potrdila o opravljenem modulu PBL in se je na izpit v AIPSu prijavil, se zaključi izpit kot neopravljen.

 

POTRDILO ZA RAZLIČNE PRAKSE

Za namen kandidature na Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini lahko študent s strani MFUM pridobi Potrdilo za različne prakse. Ob tem je potrebno izpolnjeno potrdilo, skupaj s kopijo potrdila o sprejemu na tuji instituciji oddati osebno v Referatu za študentske in študijske zadeve MFUM ali poslati po e-pošti: referat.mf@um.si.

 

DOSTOP DO ŠTUDIJSKE LITERATURE

Študijsko literaturo si lahko izposodite v Knjižnici MFUM, ki se nahaja v pritličju fakultete. Odpiralni čas knjižnice in vse informacije najdete na spletni strani knjižnice MFUM.

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Informacije o tem, kam se lahko študent obrne v primeru, ko nenadno zboli ali se poškoduje in v Mariboru nima izbranega osebnega zdravnika najdete tukaj.

 

POOBLASTILO

V kolikor študent za izvedbo posameznega postopka ne more le-tega opraviti sam, lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku s pooblastilom.

 

VLOGA ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študenti dodiplomskih študijskih programov, ki svoj študij zaključijo brez priprave in zagovora diplomskega dela, študijski program zaključijo, ko uspešno opravijo vse s študijskim programom predpisane obveznosti. Postopek oddaje najdete tukaj.

 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA PO STARIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Podrobnejše informacije o zaključku študija po starih študijskih programih najdete pod zavihkom Roki za dokončanje nebolonjskih študijskih programov na tej povezavi.

 

IZPIS IZ FAKULTETE

V kolikor se želite izpisati iz fakultete, je potrebno v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM oddati izpolnjeno Prošnjo za izpis ter Potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih. Z dnem izpisa študentu preneha status študenta na MFUM in s tem vse povezane pravice in ugodnosti.

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si