Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O VPISU IN ŠTUDIJU (2017/18)

IZDELAVA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Študent v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM dostavi izpolnjen obrazec Izjava o izgubljeni študentski izkaznici ter fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico).

Študentska izkaznica je izdelana v roku dveh do treh tednov, o čemer je študent obveščen po e-oglasni deski MFUM. Strošek izdaje duplikata študentske izkaznice se obračuna po opravljeni storitvi, plačilni nalog prejme študent na domači naslov.

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

OBJAVA REZULTATOV

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani AIPS. Do svojih rezultatov študenti dostopate z uporabniškim imenom in geslom za AIPS.

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

 1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
 2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

 

NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.

Izjemno napredovanje:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku tega člena.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO OPRAVLJENIH IZPITOV

Študent lahko zaprosi za priznanje izpitov, ki jih je opravil v predhodnih študijskih programih.

V primeru prošnje za priznanje izpita je potrebno izpolniti obrazec Prošnja za priznanje izpitov in k prošnji obvezno priložiti:

 • originalno potrdilo o opravljenem izpitu (v primeru uveljavljanja priznanja izpitov za več predmetov, lahko eni prošnji priložite original potrdilo, ostalim prošnjam pa kopijo potrdila);
 • potrjen vsebinski program predmeta – učni načrt s podatki o številu ECTS za posamezen predmet;
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

Izpolnjeno prošnjo, podpisano s strani nosilca predmeta in ustrezne priloge pošljete na naslov: Medicinska fakulteta UM, Komisija za študijske zadeve, Taborska ulica 8, 2000 Maribor ali jo oddate osebno v tajništvu dekanata MF UM.

Prošnje za priznanje izpitov se na Komisijo za študijske zadeve MFUM oddajo najkasneje do 20. oktobra tekočega študijskega leta.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

MENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 16. 3. 2015 lahko študent (od 1. do 5. letnika) najkasneje do 10. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Študenti 6. letnika lahko skladno s sklepom Senata MFUM z dne 23. 9. 2014 izbirni predmet menjajo najkasneje do 30. 9. tekočega študijskega leta.

Prošnja za menjavo izbirnega predmeta se odda v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. Kasnejše menjave niso več mogoče.

K prošnji za menjavo izbirnega predmeta je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

 

DOSTOP DO ŠTUDIJSKE LITERATURE

Študijsko literaturo si lahko izposodite v Knjižnici MFUM, ki se nahaja v pritličju fakultete. Odpiralni čas knjižnice in vse informacije najdete na spletni strani knjižnice MFUM.

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Informacije o tem, kam se lahko študent obrne v primeru, ko nenadno zboli ali se poškoduje in v Mariboru nima izbranega osebnega zdravnika najdete tukaj.

 

POOBLASTILO

V kolikor študent za izvedbo posameznega postopka ne more le-tega opraviti sam, lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku s pooblastilom.

 

SEMINAR 1

Namen Seminarja 1 je v pisni obliki predstaviti vsebino, ki jo bo kandidat obravnaval med svojim raziskovalnim delom. Vsebina seminarja lahko predstavlja pregled področja ali predlog raziskovalne naloge. Pri pripravi seminarja kandidat sodeluje s potencialnim mentorjem/tutorjem, ki mora biti habilitiran visokošolski učitelj s področja obravnave teme. V Tajništvo MF UM, Taborska 8, Maribor je potrebno obrazec Prijava in seminar v pisni obliki oddati najkasneje 10 dni pred predvideno predstavitvijo. Kandidat se predhodno dogovori o točnem terminu s potencialnim mentorjem in moderatorjem, ki oceni seminar. Moderator mora biti prav tako habilitiran visokošolski učitelj s področja teme. Moderator pri oceni seminarja, ki vključuje pisni izdelek in predstavitev, še zlasti skrbno oceni elemente, ki so navedeni v Vprašalniku za ocenjevanje Seminarja I.

 

PRIJAVA TEME

Kandidat lahko odda prijavo teme, ko ima opravljene VSE obveznosti prvega in drugega letnika. Ko kandidat odda prijavo teme, se s tem zaključi obveznost IRD II, zato je potrebno ob oddaji prijave teme priložiti podpisan obrazec Izjava IRD II, ki jo podpiše potencialni mentor. V primeru, da ima kandidat tudi somentorja, mora tudi somentor podpisati navedeno izjavo.

Vpis v tretji letnik mora biti zaključen do 30. 9. tekočega leta, zato je potrebno oddati prijavo teme PRAVOČASNO – priporočamo do 15. 9. tekočega leta. Kandidat prijavi temo doktorske dispozicije skladno s Pravilnikom o prijavi in zagovoru doktorske disertacije na UM (dopolnitve pravilnika) in Navodili za pripravo dispozicije.

Kandidat za pridobitev doktorata znanosti prijavi temo na posebnem obrazcu - Priloga 1, na katerem je tudi soglasje za mentorja. V primeru, da se predlaga tudi somentor je potrebno oddati obrazec tudi za somentorja.

 

Dokumentacija, potrebna za oddajo:

*Kratki obrazec se izpolni v primeru, ko je predlagani mentor/somentor habilitiran na Univerzi v Mariboru.

**Dolgi obrazec se izpolni v primeru, ko je mentor/somentor habilitiran izven Univerze v Mariboru. V tem primeru mora mentor/somentor oddati tudi priloge, ki so navedene na obrazcu za mentorja/somentorja, habilitacijsko odločbo in obrazec Vrednotenje. Dolgi obrazec za mentorja/somentorja morajo oddati tudi redni profesorji, habilitirani na Univerzi v Mariboru, v kolikor je poteklo več kot 10 let od zadnje izvolitve (brez obrazca Vrednotenje).

***Obrazci v angleščini se izpolnijo v primeru, ko je predlagani mentor/somentor habilitiran v tujini, potrebno je priložiti tudi njegovo potrdilo o habilitaciji.

 

Dispozicija doktorske disertacije poleg predloga naslova teme doktorske disertacije zajema:

1. Opredelitev problema.

V opredelitvi problema se navede kratek, splošno razumljiv uvod v področje znanstvenoraziskovalnega dela, trenutno stanje znanja oz. raziskav (t.i. state-of-the-art) na znanstvenoraziskovalnem področju neposredno povezanim s predlagano temo (obvezno s sklici na vso relevantno znanstvenoraziskovalno literaturo).

2. Cilji doktorske disertacije.

2.1. Teza doktorske disertacije.

2.2. Pričakovani izvirni znanstveni prispevki.

3. Predpostavke in morebitne omejitve.

4. Predvidene metode raziskovanja.

5. Predvidena poglavja in podpoglavja.

Pod ali nad navedeno strukturo naj bo zapisano, katera poglavja (podpoglavja) bodo podala nova znanstvenoraziskovalna dognanja kandidata.

6. Osnovno literaturo.

Na vse tukaj navedene vire se je treba sklicevati v prejšnjih poglavjih dispozicije.

7. Analizo izvirnosti teme.

7.1. Utemeljitev izvirnosti teme.

7.2. Informacija o opravljenih poizvedbah (v bazah doktorskih disertacij, bazah patentov ter ustreznih primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav), Vzorec – informacije o opravljenih poizvedbah. Poizvedbe v bazi WoS so obvezne.

Točka 7 se oblikuje še dodatno v novem dokumentu, z naslovom Poizvedbe; na naslovnico napišite še naslov teme in vaše podatke. Pri pripravi vloge (dokumentacije) lahko kandidat glede bibliografije sodeluje s knjižnico (bibliotekarjem). Obrazce izpolnjujete elektronsko, natisnjene in podpisane, skupaj z dispozicijo oddajte osebno v referatu MFUM (pisarna za podiplomski študij ) ali po pošti; z vsemi prilogami v enem tiskanem izvodu in tudi po e-pošti na naslov irena.gorza@um.si kamor se pošlje vsa dokumentacija tudi v pdf obliki.

Dodatna priporočila:

 1. Naslov doktorske disertacije naj natančno odraža dejansko vsebino dela, je kratek, brez okrajšav ter terminološko in pravopisno ustrezen.
 2. Predvsem točke 2, 3, 4 in 5 naj bodo zapisane strnjeno, kratko in jedrnato.
 3. Iz dispozicije mora izhajati odgovor na vprašanje, ali predložena tema in vprašanja, ki jih kandidat namerava obravnavati v disertaciji, kandidatu daje dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstveno raziskovalnega področja na svetovnem nivoju.
 4. Dispozicija doktorske disertacije mora biti zapisana jezikovno ustrezno.
 5. Priporočen obseg dispozicije je do 20 strani od 1. do vključno 5. poglavja.
 6. Če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo, mora študent za izvedbo raziskave v okviru izdelave doktorske disertacije, pridobiti soglasje ustrezne komisije, pristojne za etiko.

Vloge za potrditev teme doktorske disertacije, ki bodo vključevale dispozicije, potrjene na senatih članic, v katerih ne bodo upoštevana ta navodila, bodo vrnjene kandidatom v dopolnitev.

 

DOPOLNITEV PRIJAVE TEME

V kolikor je kandidat pisno pozvan k dopolnitvi prijave teme, mora čistopis dopolnjene dispozicije in verzijo z vidnimi popravki oddati v navedenem roku v elektronski obliki na e-naslov irena.gorza@um.si (pri popravkih je potrebno obvezno uporabiti funkcijo »sledi spremembam«).

Podatki v analizi o izvirnosti teme (poizvedbe) ob pričetku postopka potrditve teme ne smejo biti starejši od 6 mesecev, zato je potrebno pred oddajo dopolnitve preveriti, če je smiselno hkrati osvežiti tudi poizvedbe. Pri poizvedbah mora biti navedeno, kdaj in kje so bile opravljene oz. ali jih je opravil kandidat sam. V primeru, da kandidat opravi nove poizvedbe in jih vključi v dopolnjeno dispozicijo, je potrebno poslati v elektronski obliki tudi nov dokument »Poizvedbe«.

Ob dopolnitvi teme mora kandidat oddati tudi soglasje mentorja/somentorja k dopolnjeni prijavi teme (slov., angl.).

V kolikor pride do sprememb v naslovu prijavljene teme, je hkrati z dopolnitvami potrebno oddati tudi nove obrazce za mentorja, somentorja (poglavje PRIJAVA TEME).

 

POTRDITEV TEME IN MENTORJA

Kandidatu je s sklepom Senata Univerze v Mariboru potrjena tema in mentor/somentor ter določen rok oddaje doktorske disertacije. V kolikor kandidat ne predloži doktorske disertacije v roku, določene s sklepom o potrditvi teme in pred iztekom roka ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme.

 

ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE ZA OCENO

Kandidat pripravi doktorsko disertacijo skladno s Pravilnikom o prijavi in zagovoru doktorske disertacije na UM. Oblika doktorske disertacije je predpisana in določena v Prilogi 6 navedenega pravilnika, ob tem je potrebno upoštevati splošna navodila celostne grafične podobe UM (http://www.um.si/CGP/Splosno/Strani/default.aspx).

Priporočamo, da pred oddajo tiskane verzije predloga doktorske disertacije, kandidat le-to posreduje v tehnični pregled v referat (po e-pošti na referat.mf@um.si).

POMEMBNO! Ko je zaključno delo pripravljeno in potrjeno s tehničnega vidika s strani referata, ga kandidat odda v digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM), kjer se med drugim preveri tudi podobnost zaključnega dela z drugimi deli. Kandidat mora poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli dostaviti v referat skupaj z oddajo predloga doktorske disertacije.
Navodila o pripravi in oddaji elektronskih zaključnih del ter o preverjanju podobnosti zaključnega dela z drugimi deli

Kandidat predloži izdelan predlog doktorske disertacije v Referatu za študijske zadeve (praviloma v 4 mehko vezanih izvodih, v kolikor ima kandidat somentorja v 5 izvodih). V predlogu doktorske disertacije na koncu naloge kandidat doda tudi Prilogo 4 – Izjavo o tem, da je disertacija rezultat lastnega raziskovalnega dela (slov., angl.). Obvezna priloga pri oddaji je tudi Izjava mentorja/somentorja o ustreznosti doktorske disertacije (Priloga 5 – mentor, Priloga 5 – somentor, Priloga 5 mentor/somentor – angl.).

V kolikor je v postopku ocene doktorske disertacije ugotovljeno, da je potrebno doktorsko disertacijo dopolniti oziroma popraviti, je potrebno novo verzijo ponovno naložiti v DKUM in izvesti preverjanje podobnosti z drugimi deli ter priložiti novo poročilo. Prav tako je potrebno priložiti nove verzije doktorske disertacije ter Izjavo mentorja/somentorja o ustreznosti dopolnitve doktorske disertacije.

 

ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE PO PROMOCIJI

Kandidat mora najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije oddati 5 trdo vezanih izvodov v Referat za študentske zadeve. Vezani izvodi morajo biti natisnjeni dvostransko na brez kislinskem papirju. Ob tem kandidat odda tudi izjavo o soglašanju z objavo in istovetnosti tiskane in elektronske verzije (Priloga 11slov., angl.).

 

IZPIS IZ FAKULTETE

V kolikor se želite izpisati iz fakultete, je potrebno v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM oddati izpolnjeno Prošnjo za izpis ter Potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih. Z dnem izpisa študentu preneha status študenta na MFUM in s tem vse povezane pravice in ugodnosti.

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si